Overzichtelijke werkwijze

In het plan van aanpak wordt beschreven welk doel u wilt bereiken met de bewindvoering en wat er nodig is om dat doel te behalen.

Inzicht in financiƫn

Uw financiële situatie wordt samengevoegd in een budgetplan.

Tevreden

Uiteindelijk streven we naar een financieel gezonde situatie voor u.

Werkwijze en tarieven

Kennismaking/aanmelding

U kunt zich aanmelden via het contactformulier op de website of u kunt telefonisch contact opnemen.

We kunnen dan een afspraak maken om met elkaar kennis te maken. Tijdens gesprek zullen we uw wensen en/of problemen bespreken. We zullen ook proberen alvast enig inzicht in uw financiële situatie te krijgen. U krijgt uitleg over wat beschermingsbewind inhoudt, wat u van mij kunt verwachten en wat wij van u verwachten. Dit gesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos.

Het verzoek/intakeformulier

Als we beiden van mening zijn dat we met elkaar verder willen kan het verzoekschrift (verzoek tot onderbewindstelling) voor de rechtbank worden ingevuld (de aanvrager moet hiervoor griffiekosten aan het kantongerecht betalen). Ook ontvangt u van mij het intakeformulier van Assist Dienstverlening. Dit heb ik nodig vooraf zo goed mogelijk uw financiële situatie in beeld te krijgen. Het is dan ook zeer belangrijk dit zo volledig mogelijk en naar waarheid in te vullen en de gevraagde stukken bij te voegen.

Plan van aanpak

Samen stellen we het Plan van Aanpak op en ondertekenen deze. Dit PvA zal worden meegestuurd met het verzoekschrift voor onderbewindstelling naar de rechtbank.

In dit plan van aanpak wordt beschreven welk doel u wilt bereiken met de bewindvoering en wat er nodig is om dat doel te behalen.

Jaarlijks tijdens de bespreking van de Rekening en Verantwoording zullen we dit plan evalueren en eventueel bijstellen.

Het verzoekschrift wordt daarna samen met de volgende stukken aan de rechtbank verzonden:

  • Akkoordverklaringen familieleden (indien van toepassing)
  • Bereidverklaring bewindvoerder
  • Kopie geldige legitimatie betrokkene
  • Kopie medische indicatie (indien van toepassing)
  • Plan van Aanpak

Na ongeveer 10 tot 12 weken krijgen u en Assist Dienstverlening een uitnodiging van de rechtbank om op een zitting te komen. Tijdens deze zitting wordt door de kantonrechter gekeken of het bewind noodzakelijk is en u op de hoogte bent van de gevolgen van een eventuele Onderbewindstelling.

 

Uitspraak/beschikking

Indien de rechter het verzoek goedkeurt, wordt de uitspraak hiervan per brief binnen 2 weken naar u en Assist Dienstverlening gestuurd. Deze brief wordt een ‘beschikking’ genoemd.

Pas op de datum die op de beschikking staat vermeld gaat het bewind officieel in en zal ik gaan starten met mijn werkzaamheden voor u.

Bankrekeningen

Na ontvangst van de beschikking zal er een speciale beheerrekening, leefgeldrekening en eventueel spaarrekening voor u worden geopend.

U dient zich hiervoor veelal nog wel zelf te legitimeren bij de desbetreffende bank.

U ontvangt zelf een pas waarmee u gebruik kunt maken van de nieuwe leefgeldrekening.

Inkomen/crediteuren/schuldeisers

Na de toekenning van de bankrekeningen zal ik alle relaties waar u financieel mee te maken heeft (waaronder werkgever en/of uitkerende instantie, belastingdienst, zorgverzekering e.d.) aanschrijven om ze op de hoogte te brengen van de bewindvoering. Ook worden uw eventuele schuldeisers geïnformeerd en probeer ik uw totale schuldenlast in kaart te brengen.

Budgetplan

Wanneer ik uw financiële situatie aan de hand van het door u ingevulde intakeformulier en de aangeleverde documenten in beeld heb gebracht, stel ik een budgetplan op. Dit budgetplan laat zien wat er maandelijks met uw inkomen gebeurd. Hier staan al uw inkomsten, uitgaven en reserveringen op. Dit plan wordt samen met u besproken.

 

Rekening en Verantwoording

Eenmaal per jaar dient Assist Dienstverlening rekening en verantwoording (R&V) af te leggen aan de kantonrechter. In dit rapport komt overzichtelijk te staan wat uw inkomsten en uitgaven zijn geweest dat afgelopen jaar. Deze R&V zal met u worden doorgenomen en dient door u te worden ondertekend voor accoord. Vervolgens zal dit worden toegestuurd aan de kantonrechter.

Kosten

Voor beschermingsbewind gelden de volgende, door de overheid vastgestelde, tarieven voor  :

Aanvangswerkzaamheden (eenmalig)    € 628,47

Standaard beloning (maandelijks)         € 114,14

Wordt de bewindvoering uitgesproken op grond van problematische schulden dan is het maandelijks tarief € 147,62.

Beëindiging bewind

Wanneer u, om wat voor reden dan ook, de bewindvoering wilt beëindigen, kunt u een verzoek tot beëindiging indienen bij de rechtbank. Hierop zal Assist Dienstverlening gevraagd worden een reactie op dit verzoek te geven. Wanneer de rechtbank uitspraak doet om het bewind te beëindigen of over te dragen aan een andere bewindvoerder, zal Assist Dienstverlening alle medewerking verlenen om uw dossier zo volledig mogelijk aan u of een andere bewindvoerder over te dragen. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden, de zogenoemde kosten voor opmaken van eindrekening en -verantwoording. Deze kosten bedragen € 242,00 (incl btw)

Assist Dienstverlening

Postbus 53
1733 ZH Nieuwe Niedorp (NH)


Tel: 06-42815088
KvK: 53460901

Lid van:  Lid van NBPB